کش یدک زرد 200 سانتی متر  برای کش بدنسازی سی ایکس زرد – ۲۰۰ سانتی متر تعبیه شده است

کش یدک زرد 200 سانتی متر یکی از این قطعات است که برای پشتیبانی کش بدنسازی سی ایکس زرد – ۲۰۰ سانتی متر در سایت قرار گرفته است . کش یدک زرد 200 سانتی متر  برای کش بدنسازی سی ایکس زرد – ۲۰۰ سانتی متر تعبیه شده است .

ویژگی های فروشگاه