کش یدک بنفش 200 سانتی متر  برای جایگزین کردن و تعویض کش بنفش و یا اضافه کردن کش بنفش

به دسته کش های دوتایی تعبیه شده است .

 

ویژگی های فروشگاه